หน้าแรก

บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน หลากหลายคดี ทนายสุจิตรา บุญมี

 • คดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก ยื่นคำร้อง ยื่นคำคัดค้านผู้จัดการมรดก
  ถอดถอนผู้จัดการมรดก ฟ้องแบ่งมรดก ฟ้องขอให้เป็นบุตรชอบด้วย
  กฎหมายของบิดา (ผู้ตาย) ร้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  ฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ฟ้องผิดสัญญาหมั้น
  เรียกค่าทดแทน เรียกคืนของหมั้น สินสอด
 • ฟ้องละเมิด เรียกค่าเสียหาย ฟ้องร้องหรือยื่นคำให้การต่อสู้คดี
  เป็นฝ่ายโจทก์หรือจำเลย
  คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ แบ่งสินสมรส รับรองบุตร
  เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน ตั้งผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร
  ฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร
 • คดีบริโภค บัตรเครดิต เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์
 • คดีแรงงาน ฟ้องเรียกค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 • คดีล้มละลาย ฟ้องล้มละลาย ประนอมหนี้
 • คดีทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
 • ร่างนิติกรรมสัญญา ตรวจดูสัญญา ร่างพินัยกรรม
 • ประกันตัวในคดีอาญา
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการทั่วราชอาณาจักร
 • ดำเนินการบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาด
 • จัดทำอุทธรณ์ ฎีกา
 • คดีภาษีอากร
 • บังคับคดี
สํานักงานกฎหมาย สุจิตรา ทนายความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
สํานักงานกฎหมาย สุจิตรา ทนายความ

เกี่ยวกับเรา

สุจิตราเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทีมงานทนายความที่มีประสบการณ์ ให้บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย รับปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร มีเจตนารมณ์ให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายและคดีความถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจหรือความเดือดร้อน โดยเราคำนึงถึงความถูกต้อง ความยุติธรรม และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ เราบริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกความ ด้วยความจริงใจ และเป็นกันเอง ท่านจะได้รับความเป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว จากการทำงานที่เป็นระบบและมีคุณภาพ

บริการของเรา

บทความ

สามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มีสิทธิในทรัพย์สินไหม หรือสามารถจัดการมรดกได้ไหม

สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย (ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) แต่อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินที่ชายหญิงได้ลงทุน ร่วมแรง ทำมาหาได้ร่วมกันระหว่างที่อยู่กินกันนั้นถือว่าเป็น “เจ้าของร่วมกัน” และมีส่วนในทรัพย์สินเหล่านั้นคนละครึ่งเท่ากัน

ฟ้องผี จัดการมรดกของผู้ตาย ต้องทำอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ฟ้องผี เป็นคำที่ชาวบ้านใช้เรียกกัน เมื่อบุคคลใดตาย ถ้าบุคคลนั้นมีทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน เงินฝากในธนาคาร หุ้น กองทุน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น จะดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สิน โอนที่ดิน โอนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เบิกเงินจากธนาคาร  หรือจัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกของผู้ตายได้ จะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเสียก่อน

ฟ้องหย่าต้องทำอย่างไร ทนายคดีฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเข้าเหตุแห่งการหย่าตามกฎหมาย คู่สมรสฝ่ายที่ต้องการฟ้องหย่า ติดต่อปรึกษาทนายความเล่าข้อเท็จจริงเหตุที่จะฟ้องหย่าคู่สมรสอีกฝ่าย ได้ทางโทรศัพท์มือถือ หรือส่งข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์ หรือทางเพจเฟซบุ๊กทางสำนักงานทนาย หรือทางอีเมลสำนักงาน เมื่อมีเหตุสามารถฟ้องหย่าได้ สามารถให้ทนายดำเนินการร่างคำฟ้องหย่าและยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งการฟ้องหย่านั้น หากมีบุตรด้วยกัน ทรัพย์สินสินสมรส หนี้สินร่วมกัน สามารถที่จะฟ้องแบ่งสินสมรส ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงชีพ เพิกถอนอำนาจปกครองบุตรอีกฝ่ายได้ พร้อมกับฟ้องหย่าไปด้วยได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์