admin

ฟ้องหย่าต้องทำอย่างไร ทนายคดีฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเข้าเหตุแห่งการหย่าตามกฎหมาย คู่สมรสฝ่ายที่ต้องการฟ้องหย่า ติดต่อปรึกษาทนายความเล่าข้อเท็จจริงเหตุที่จะฟ้องหย่าคู่สมรสอีกฝ่าย ได้ทางโทรศัพท์มือถือ หรือส่งข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์ หรือทางเพจเฟซบุ๊กทางสำนักงานทนาย หรือทางอีเมลสำนักงาน เมื่อมีเหตุสามารถฟ้องหย่าได้ สามารถให้ทนายดำเนินการร่างคำฟ้องหย่าและยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งการฟ้องหย่านั้น หากมีบุตรด้วยกัน ทรัพย์สินสินสมรส หนี้สินร่วมกัน สามารถที่จะฟ้องแบ่งสินสมรส ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงชีพ เพิกถอนอำนาจปกครองบุตรอีกฝ่ายได้ พร้อมกับฟ้องหย่าไปด้วยได้

ฟ้องหย่าฝ่ายเดียว อีกฝ่ายไม่ยอมหย่า สามารถฟ้องหย่าได้

อีกฝ่ายไม่ยอมมาศาล หรือยื่นคำให้การต่อสู้คดี ศาลมีอำนาจตัดสินให้จดทะเบียนหย่าได้
เมื่อมีการยื่นฟ้องหย่าต่อศาล คู่กรณีอีกฝ่ายได้รับหมายเรียกหรือหมายศาลแล้วไม่มาศาล เราสามารถดำเนินคดีไปฝ่ายเดียวได้

กู้ยืมเงินผ่านทางเฟซบุ๊กหรือไลน์ ใช้เป็นหลักฐานฟ้องได้

หากมีเพื่อนหรือคนรู้จักมาขอยืมเงิน โดยการแชทมาขอยืมผ่านทางไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ และสุดท้ายไม่นำเงินมาคืนให้ตามกำหนดที่ตกลงกันไว้

ถูกไฟแนนซ์ฟ้องเรียกค่าส่วนต่าง ต้องต่อสู้คดี ไม่ต้องรับผิด

ผู้เช่าซื้อส่งมอบรถคันเช่าซื้อคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อก่อนผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ สัญญาเช่าซื้อจึงเป็นอันเลิกกัน

เจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

กฎหมายกำหนดห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ( เว้นแต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นที่กฎหมายยกเว้นให้เรียกดอกเบี้ยเกินได้)

ฟ้องกู้ยืมเงิน หลักฐานการกู้ยืมเงินต้องมีอะไรบ้าง จึงสามารถฟ้องลูกหนี้ได้ ?

มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร กรณีเด็กถึงแก่ความตายทำได้ไหม ?

การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร หากเด็กถึงแก่ความตายแล้ว จะถือว่าเป็นกรณีที่เด็กไม่อาจให้ความยินยอมได้ อันจะทำให้ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตาม

การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย กรณีบิดาตายแล้ว

มาตรา 1555 ในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด

บิดาฟ้องจดทะเบียนรับรองบุตร สามารถขอถอนอำนาจปกครองบุตรมารดาในคดีเดียวกันได้

มาตรา 1582 ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถโดยคำสั่งของศาลก็ดี

บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

แต่งตั้งผู้จัดการมรดกต้องทำอย่างไร ? ใครมีสิทธิได้รับมรดก ?

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก

1 2 3
error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์