sujittra

สามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มีสิทธิในทรัพย์สินไหม หรือสามารถจัดการมรดกได้ไหม

สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย (ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) แต่อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินที่ชายหญิงได้ลงทุน ร่วมแรง ทำมาหาได้ร่วมกันระหว่างที่อยู่กินกันนั้นถือว่าเป็น “เจ้าของร่วมกัน” และมีส่วนในทรัพย์สินเหล่านั้นคนละครึ่งเท่ากัน

ฟ้องผี จัดการมรดกของผู้ตาย ต้องทำอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ฟ้องผี เป็นคำที่ชาวบ้านใช้เรียกกัน เมื่อบุคคลใดตาย ถ้าบุคคลนั้นมีทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน เงินฝากในธนาคาร หุ้น กองทุน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น จะดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สิน โอนที่ดิน โอนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เบิกเงินจากธนาคาร  หรือจัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกของผู้ตายได้ จะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเสียก่อน

error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์