ไม่มีหมวดหมู่

สามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มีสิทธิในทรัพย์สินไหม หรือสามารถจัดการมรดกได้ไหม

สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย (ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) แต่อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินที่ชายหญิงได้ลงทุน ร่วมแรง ทำมาหาได้ร่วมกันระหว่างที่อยู่กินกันนั้นถือว่าเป็น “เจ้าของร่วมกัน” และมีส่วนในทรัพย์สินเหล่านั้นคนละครึ่งเท่ากัน

ฟ้องผี จัดการมรดกของผู้ตาย ต้องทำอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ฟ้องผี เป็นคำที่ชาวบ้านใช้เรียกกัน เมื่อบุคคลใดตาย ถ้าบุคคลนั้นมีทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน เงินฝากในธนาคาร หุ้น กองทุน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น จะดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สิน โอนที่ดิน โอนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เบิกเงินจากธนาคาร  หรือจัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกของผู้ตายได้ จะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเสียก่อน

ฟ้องหย่าต้องทำอย่างไร ทนายคดีฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเข้าเหตุแห่งการหย่าตามกฎหมาย คู่สมรสฝ่ายที่ต้องการฟ้องหย่า ติดต่อปรึกษาทนายความเล่าข้อเท็จจริงเหตุที่จะฟ้องหย่าคู่สมรสอีกฝ่าย ได้ทางโทรศัพท์มือถือ หรือส่งข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์ หรือทางเพจเฟซบุ๊กทางสำนักงานทนาย หรือทางอีเมลสำนักงาน เมื่อมีเหตุสามารถฟ้องหย่าได้ สามารถให้ทนายดำเนินการร่างคำฟ้องหย่าและยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งการฟ้องหย่านั้น หากมีบุตรด้วยกัน ทรัพย์สินสินสมรส หนี้สินร่วมกัน สามารถที่จะฟ้องแบ่งสินสมรส ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงชีพ เพิกถอนอำนาจปกครองบุตรอีกฝ่ายได้ พร้อมกับฟ้องหย่าไปด้วยได้

ฟ้องหย่าฝ่ายเดียว อีกฝ่ายไม่ยอมหย่า สามารถฟ้องหย่าได้

อีกฝ่ายไม่ยอมมาศาล หรือยื่นคำให้การต่อสู้คดี ศาลมีอำนาจตัดสินให้จดทะเบียนหย่าได้
เมื่อมีการยื่นฟ้องหย่าต่อศาล คู่กรณีอีกฝ่ายได้รับหมายเรียกหรือหมายศาลแล้วไม่มาศาล เราสามารถดำเนินคดีไปฝ่ายเดียวได้

กู้ยืมเงินผ่านทางเฟซบุ๊กหรือไลน์ ใช้เป็นหลักฐานฟ้องได้

หากมีเพื่อนหรือคนรู้จักมาขอยืมเงิน โดยการแชทมาขอยืมผ่านทางไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ และสุดท้ายไม่นำเงินมาคืนให้ตามกำหนดที่ตกลงกันไว้

ถูกไฟแนนซ์ฟ้องเรียกค่าส่วนต่าง ต้องต่อสู้คดี ไม่ต้องรับผิด

ผู้เช่าซื้อส่งมอบรถคันเช่าซื้อคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อก่อนผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ สัญญาเช่าซื้อจึงเป็นอันเลิกกัน

เจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

กฎหมายกำหนดห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ( เว้นแต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นที่กฎหมายยกเว้นให้เรียกดอกเบี้ยเกินได้)

ฟ้องกู้ยืมเงิน หลักฐานการกู้ยืมเงินต้องมีอะไรบ้าง จึงสามารถฟ้องลูกหนี้ได้ ?

มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร กรณีเด็กถึงแก่ความตายทำได้ไหม ?

การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร หากเด็กถึงแก่ความตายแล้ว จะถือว่าเป็นกรณีที่เด็กไม่อาจให้ความยินยอมได้ อันจะทำให้ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตาม

การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย กรณีบิดาตายแล้ว

มาตรา 1555 ในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด

บิดาฟ้องจดทะเบียนรับรองบุตร สามารถขอถอนอำนาจปกครองบุตรมารดาในคดีเดียวกันได้

มาตรา 1582 ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถโดยคำสั่งของศาลก็ดี

1 2 3
error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์