จดทะเบียนบริษัท

 • รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • รับจดทะเบียนเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท

มาตรา 1012 อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น

มาตรา 1013 อันห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ท่านกำหนดเป็นสามประเภท คือ

 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. บริษัทจำกัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

มาตรา 1025  อันว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ธุรกิจที่ไม่จำต้องเป็นนิติบุคคล โดยหุ้นส่วนตกลงเข้ากันตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยนำทุนมาเข้าร่วมอาจจะเป็นเงิน ทรัพย์สินสิ่งอื่นหรือแรงงานก็ได้ และตกลงแบ่งปันผลกำไรที่ได้จากกิจการ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีลักษณะสำคัญ คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกัน การรับผิดร่วมกัน หมายความว่า ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วนจะต้องร่วมกันรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนอย่างลูกหนี้ร่วม และไม่อาจแบ่งแยกความรับผิดในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือตามส่วนที่ลงทุน ความรับผิดดังกล่าวเรียกว่า เป็นความรับผิดร่วมกันและแทนกัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

มาตรา 1077 อันห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนสองจำพวก ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ

 1. ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจำกัดความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้นจำพวกหนึ่ง และ
 2. ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนไม่มีจำกัดจำนวนอีกจำพวกหนึ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีผู้เป็นหุ้นส่วนอยู่สองจำพวก จำพวกหนึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด และอีกจำพวกหนึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ดังนั้นหากเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ผู้ลงทุนก็จำกัดความรับผิดไม่เกินส่วนที่ตนรับจะลงหุ้นได้

บริษัทจำกัด

มาตรา 1097 บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจำกัดก็ได้ โดยเข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณห์สนธิ และกระทำการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้

บริษัทจำกัด คือ ธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล การจัดตั้งต้องมีบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป โดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นที่มีมูลค่าเท่าๆ กัน ซึ่งต่างจากกรณีการลงหุ้นในห้างหุ้นส่วน เนื่องจากการลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้นจะพิจารณาส่วนลงหุ้นของทุกคนร่วมกัน แล้วจึงนำไปจดทะเบียนว่าทั้งหมดนั้นคือส่วนลงหุ้นและเป็นทุนจดทะเบียนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดในหนี้สินจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ค้างชำระ มีความน่าเชื่อถือกว่าการจัดตั้งโดยเจ้าของคนเดียว หรือห้างหุ้นส่วน

เอกสารที่ต้องเตรียมจดทะเบียน

 1. บัตรประชาชน 3 ท่าน กรรมการ 1 ท่าน หรือ 3 คน (ต่างชาติใช้พาสปอร์ต)
 2. ทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้ง บริษัท (หน้าแรก) ถ้ามีการเช่าสถานที่ตั้งบริษัทต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า
 3. ชื่อ บริษัท ไทย/Eng เตรียมชื่อจดทะเบียน สำหรับตั้งบริษัท 3 ชื่อ เพื่อยื่นขอตรวจสอบเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับห้าง บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ
 4. แบบตรายาง
 5. ข้อมูลการถือหุ้น มีผู้ถือหุ้น อย่างต่ำ 3 คน  การแบ่งสัดส่วนหุ้นแต่ละท่านเป็น %
 6. ให้ใครเป็น กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)หรือลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ใครคนใดคนหนึ่งสามารถลงชื่อแต่เพียงผู้เดียวหรือ ต้องลง 2 คน เท่านั้น
 7. ประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไรบ้าง
 8. แผนที่ตั้ง บริษัท
 9. เบอร์ อีเมล์และไอดีไลน์ที่ติดต่อได้สะดวก
 10. เบอร์ อีเมล์ที่ต้องการให้ลงเป็นข้อมูลของบริษัทในเอกสาร
 11. เบอร์ติดต่อและอีเมล์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์