ฟ้องคดีประกันภัย

ประกันภัย

กรณีผู้ขับรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างซึ่งกระทำในทางการที่จ้างของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ผู้เสียหาย) ผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดเช่นเดียวกัน

แต่ถ้ามีข้อตกลงให้ถือว่า บุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง

ดังนี้แม้ผู้ขับรถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ไม่ได้เป็นลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยไปก่อเหตุละเมิด ผู้รับประกันภัยก็ต้องรับผิดด้วย

คำพิพากษาฎีกาที่ 2888/2553

จำเลยที่ 1 เป็นสามีของจำเลยที่ 2 เจ้าของกรรมสิทธิ์ นำรถยนต์ไปใช้ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 1  เป็นผู้ขับรถคันที่เอาประกันภัยโดยรับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยแล้ว และตามสัญญาประกันภัยระบุว่าการคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่ บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง หมายความว่านอกจาก รับผิดในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทำละเมิดต่อผู้อื่นแล้ว จำเลยที่ 4 ยังยอมรับผิดในกรณีที่จำเลยที่ 2 หรือที่ 3  ผู้เอาประกันภัย #มิได้เป็นผู้ทำละเมิดเอง  แต่ผู้อื่นเป็นผู้ทำละเมิดโดยผู้นั้นได้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าว #โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัยด้วย….

ดังนั้นแม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งอยู่ในฐานะผู้เอาประกันภัยจะไม่ต้องรับผิดในเหตุละเมิดที่เกิดขึ้น จำเลยที่ 4 ในฐานะผู้รับประกันภัย #ก็ต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนต่อบุคคลภายนอก หากฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าว #ขับขี่โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายทำละเมิดต่อโจทก์

error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์