เจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

กฎหมายกำหนดห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

กฎหมายกำหนดห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ( เว้นแต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นที่กฎหมายยกเว้นให้เรียกดอกเบี้ยเกินได้)

กู้ยืมเงิน เจ้าหนี้กำหนด #ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  ดอกเบี้ยนั้นจึงตกเป็นโมฆะ เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654

ดังนั้น เงินค่าดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ชำระไปแล้วลูกหนี้จะเรียกคืนไม่ได้

ส่วนเจ้าหนี้ ย่อมไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยดังกล่าวด้วย จึงต้องนำดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ชำระให้แก่เจ้าหนี้ไปหักเงินต้นตามหนังสือสัญญา

error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์