ฟ้องกู้ยืมเงิน หลักฐานการกู้ยืมเงินต้องมีอะไรบ้าง จึงสามารถฟ้องลูกหนี้ได้ ?

ฟ้องกู้ยืมเงิน หลักฐานการกู้ยืมเงินต้องมีอะไรบ้าง จึงสามารถฟ้องลูกหนี้ได้ ?

การฟ้องคดีต่อศาล กรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืม ตามกฎหมายกำหนดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จึงจะฟ้องร้องคดีต่อศาลได้ แต่หากไม่มีหนังสือสัญญากู้ยืม เจ้าหนี้ก็อาจจะฟ้องร้องคดีต่อศาลได้ ถ้ามีข้อความขอกู้ยืมเงินผ่านทางแอฟพลิเคชันเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เป็นหลักฐานแทนสัญญากู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 653  การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

การกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาท ขึ้นไป เช่น 2,001 บาท ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จึงจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ แต่ถ้ากู้ยืมเงินตั้งแต่ 1 บาท ไปจนถึง 2,000 บาท ไม่ต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้กู้ยืม ก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้

หลักฐานการกู้ยืมเงินต้องเป็นหนังสือ ซึ่งลงลายมือชื่อผู้กู้ ต้องมีสาระสำคัญให้เห็นว่ามีการกู้ยืมเงินไปก็เพียงพอ โดยกฎหมายไม่ได้บังคับให้ลงชื่อผู้ให้กู้ไว้ด้วย หากผู้กู้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ก็ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือในหนังสือ โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คน

หลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือนั้น ไม่จำเป็นต้องมีในขณะกู้ยืมเงินกัน แม้จะมีหลักฐานเป็นหนังสือในภายหลัง แต่มีก่อนฟ้องคดีก็เป็นอันใช้บังคับได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3464/2528

รายงานประจำของตำรวจ ถือว่าเป็นพยานหลักฐานการกู้ยืมเงินได้ หากไม่มีสัญญากูยืมเงิน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3003/2538. รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่เจ้าพนักงานตำรวจเปรียบเทียบปรับจำเลยในข้อหา ทำร้ายร่างกาย โจทก์ ซึ่งมีข้อความว่าจำเลยได้ขอยืมเงินของโจทก์ไป และสัญญาจะชดใช้เงินคืนทั้งได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วย ถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินซึ่งใช้ในการฟ้องร้องคดีได้

อายุความ

  1. อายุความฟ้องเรียกต้นเงิน มีอายุความ 10 ปี
  2. การกู้เงินมีข้อตกลงผ่อนชำระทุนคืนเป็นงวดๆ มีอายุความ 5 ปี
error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์