คดีในศาลชำนัญพิเศษ

 • ศาลเยาวชนและครอบครัว
 • คดีเยาวชน ลักทรัพย์ พรากผู้เยาว์ ข่มขืนกระทำชำเรา
 • คดีเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด /
 • คดีครอบครัว ยื่นคำร้องรับรองบุตร ขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ฟ้องเรียกบุตรคืน ฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร ขอตั้งผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร ขอตั้งผู้อนุบาลผู้ไร้ความสามารถ ฟ้องหย่า ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ แบ่งสินสมรส ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ยื่นคำร้องขอเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (ผู้ตาย)
 • ศาลแรงงาน
 • คดีแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
 • ศาลล้มละลาย
 • คดีฟ้องล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ปลดล้มละลาย ประนอมหนี้
 • ศาลภาษีอากร
 • คดีภาษีอากร เพิกถอนคำสั่ง อุทธรณ์คำสั่ง
 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • คดีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
 • ศาลปกครอง คดีปกครอง หน่วยงานรัฐออกคำสั่งมิชอบ คู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ
error: Content is protected !!
ข้ามไปยังทูลบาร์